داستان طراحی لوگوی آفرینش

آفرینش در لغتنامه دهخدا به معانی “خلق، انشاء، ابداع و خلقت” میباشد. از همین رو در طرح لوگوی آفرینش از نماد “درخت” که سنبل رویش و خلقت میباشد استفاده شده است. برگهای درخت آفرینش به سه رنگ سبز، فیروزه ای و نارنجی میباشند که این برگها به ۳ دایره رنگی که نماد اصلی لوگوی IELTS در جهان هستند اشاره دارد.

لوگوهای مناسبتی آفرینش