تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017اهواز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,4Aug 26, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,18Sep 9, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,18Sep 9, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralشهریور 96,18Sep 9, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralشهریور 96,18Sep 9, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralشهریور 96,23Sep 14, 2017تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,25Sep 16, 2017مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicشهریور 96,30Sep 21, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,30Sep 21, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 96,30Sep 21, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralمهر 96,6Sep 28, 2017تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمهر 96,13Oct 5, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 96,13Oct 5, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralآبان 96,4Oct 26, 2017تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور 96,25Sep 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 96,13Oct 5, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 96,13Oct 5, 2017کرمانشاه950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017همدان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017همدان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017دزفول950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017دزفول950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 96,25Sep 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 96,30Sep 21, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 96,29Oct 21, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,4Nov 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 96,30Sep 21, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 96,13Oct 5, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 96,29Oct 21, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,4Nov 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام