تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,2Jun 23, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,16Jul 7, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 97,16Jul 7, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,16Jul 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 97,16Jul 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,30Jul 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,20Aug 11, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 97,24Sep 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018ساری1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018اهواز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018اهواز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralخرداد 97,24Jun 14, 2018تهران975700نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicتیر 97,2Jun 23, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,2Jun 23, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,2Jun 23, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralتیر 97,14Jul 5, 2018تهران975700نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,16Jul 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,16Jul 7, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 97,16Jul 7, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 97,16Jul 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 97,16Jul 7, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 97,16Jul 7, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 97,2Jun 23, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 97,16Jul 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر 97,16Jul 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 97,30Jul 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 97,30Jul 21, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,24Sep 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,24Sep 15, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018همدان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018همدان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018کرمانشاه1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018کرمانشاه1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
تاریخ آزمون آیلتس IELTS | جدول آزمونهای رسمی آیلتس
4.4 (87.5%) 8 votes