تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicفروردین 97,25Apr 14, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 97,25Apr 14, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 97,6Apr 26, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 97,15May 5, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 97,29May 19, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,2Jun 23, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018اهواز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018اهواز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicفروردین 97,25Apr 14, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicفروردین 97,25Apr 14, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralفروردین 97,30Apr 19, 2018تهران975700نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,6Apr 26, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,15May 5, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralاردیبهشت 97,27May 17, 2018تهران975700نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicاردیبهشت 97,29May 19, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicاردیبهشت 97,29May 19, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 97,25Apr 14, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 97,15May 5, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018دزفول1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralاردیبهشت 97,1Apr 21, 2018دزفول1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicاردیبهشت 97,22May 12, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralاردیبهشت 97,22May 12, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 97,3May 24, 2018کرمانشاه1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 97,3May 24, 2018کرمانشاه1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 97,12Jun 2, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 97,12Jun 2, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 97,9Jun 30, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 97,9Jun 30, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018دزفول1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018دزفول1045000نمایش سایتلینک ثبت نام