تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicفروردین 96,31Apr 20,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicاردیبهشت 96,9Apr 29,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralاردیبهشت 96,9Apr 29,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicخرداد 96,4May 25,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicخرداد 96,27Jun 17, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicتیر 96,17Jul 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralتیر 96,17Jul 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicمرداد 96,12Aug 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralمرداد 96,12Aug 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicخرداد 96,27June 17, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,3June 24, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,3June 24, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,3June 24, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 96,3June 24, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 96,3June 24, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 96,3June 24, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralتیر 96,3June 24, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralتیر 96,15July 6, 2017تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,17July 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,17July 8, 2017مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,17July 8, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 96,17July 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 96,17July 8, 2017مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralتیر 96,17July 8, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicتیر 96,24July 15, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,24July 15, 2017ساری950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicتیر 96,24July 15, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمرداد 96,7July 29, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralمرداد 96,7July 29, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 96,7July 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 96,7July 29, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 96,7July 29, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 96,7July 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 96,7July 29, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 96,7July 29, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 96,13Jun 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 96,13Jun 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 96,13Jun 3, 2017همدان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 96,13Jun 3, 2017همدان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicخرداد 96,13Jun 3, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralخرداد 96,13Jun 3, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 96,3Jun 24, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 96,3Jun 24, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 96,3Jun 24, 2017دزفول950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 96,3Jun 24, 2017دزفول950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 96,3Jun 24, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralتیر 96,3Jun 24, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicتیر 96,17July 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneral5تیر 96,17July 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 96,7July 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 96,7July 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 96,7July 29, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 96,7July 29, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 96,28Aug 19, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 96,28Aug 19, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 96,28Aug 19, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicفروردین 96,31Apr 20, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 96,9Apr 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 96,9Apr 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 96,16May 6, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 96,23May 13, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 96,23May 13, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 96,30May 20, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicخرداد 96,4May 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 96,4May 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralخرداد 96,13Jun 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر 96,3Jun 24, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 96,17Jul 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralتیر 96,17Jul 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicتیر 96,24Jul 15, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 96,7Jul 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 96,7Jul 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 96,19Apr 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 96,19Apr 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 96,2Apr 22, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 96,16May 6,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 96,23May 13,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاردیبهشت 96,23May 13,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاردیبهشت 96,30May 20,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 96,4May 25,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 96,4May 25,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 96,13Jun 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralخرداد 96,13Jun 3, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 96,18Jun 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicخرداد 96,27Jun 17, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralتیر 96,17Jul 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 96,17Jul 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicتیر 96,24Jul 15, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 96,7Jul 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 96,7Jul 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 96,12Aug 3,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 96,12Aug 3,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 96,21Aug 12,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 96,28Aug 19,2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicفروردین 96,19Apr 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralفروردین 96,19Apr 8, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicفروردین 96,31Apr 20, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 96,9Apr 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 96,9Apr 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicاردیبهشت 96,23May 13, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralاردیبهشت 96,23May 13, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicخرداد 96,4May 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralخرداد 96,4May 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicخرداد 96,27Jun 17, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicتیر 96,29Jul 20, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicمرداد 96,7Jul 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralمرداد 96,7Jul 29, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicمرداد 96,28Aug 19, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralمرداد 96,28Aug 19, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralشهریور 96,18Sep 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicشهریور 96,30Sep 21, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralمهر 96,22Oct 14, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
شکوه تهرانIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام