تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,20Aug 11, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicشهریور 97,24Sep 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,26Nov 17, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 97,26Dec 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,17Dec 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,22Dec 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 97,24Dec 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 97,24Dec 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018ساری1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018ساری1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018اهواز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018اهواز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralمرداد 97,18Aug 9, 2018تهران975700نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,20Aug 11, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018مشهد1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralشهریور 97,15Sep 6, 2018تهران975700نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1301000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,11Aug 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,11Aug 2, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمرداد 97,27Aug 18, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,3Aug 25, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,24Sep 15, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicشهریور 97,24Sep 15, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicمهر 97,28Oct 20, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018کرج1045000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمرداد 97,6Jul 28, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمرداد 97,6Jul 28, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicشهریور 97,17Sep 8, 2018همدان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralشهریور 97,17Sep 8, 2018همدان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,7Sep 29, 2018کرمانشاه1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,7Sep 29, 2018کرمانشاه1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicمهر 97,21Oct 13, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralمهر 97,21Oct 13, 2018رشت1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,5Oct 27, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,5Oct 27, 2018اصفهان1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,10Nov 1, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,10Nov 1, 2018شیراز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 97,19Nov 10, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 97,19Nov 10, 2018تبریز1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018تهران1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 97,10Dec 1, 2018دزفول1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 97,10Dec 1, 2018دزفول1045000نمایش سایتلینک ثبت نام
تاریخ آزمون آیلتس IELTS | جدول آزمونهای رسمی آیلتس
4.5 (89.33%) 15 votes