تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018ساری950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018ساری950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralدی 96,21Jan 11, 2018تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicدی 96,23Jan 13, 2018تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,23Jan 13, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018اهواز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018اهواز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicبهمن 96,14Feb 3, 2018شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicبهمن 96,14Feb 3, 2018تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017کرج950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,23Jan 13, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018کرج950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018کرج950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 96,5Feb 24, 2018کرج950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 96,5Feb 24, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 96,23Jan 13, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 96,14Feb 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,5Feb 24, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,19Mar 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,24Mar 15, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralفروردین 97,18Apr 7, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicفروردین 97,25Apr 14, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام