تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.

جدول آزمونهای IELTS پروشات

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSAcademicاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
پروشاتIELTSGeneralاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralآبان 96,4Oct 26, 2017تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017ساری950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017ساری950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017اهواز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017اهواز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآبان 96,13Nov 4, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,13Nov 4, 2017مشهد950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامLIFE SKILLSGeneralآذر 96,2Nov 23, 2017تهران705000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر 96,4Nov 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامUKVIGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران940000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
ایرسافامIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS دانشگاه آزاد

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,6Oct 28, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017شیراز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017رشت950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017اصفهان950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تبریز950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017دزفول950000نمایش سایتلینک ثبت نام
دانشگاه آزادIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017دزفول950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 96,6Oct 28, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,4Nov 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,23Jan 13, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 96,5Feb 24, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSAcademicاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
آیلتس تهرانIELTSGeneralاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیتاریخ میلادیشهرقیمتسایت رسمیثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 96,11Nov 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآبان 96,20Nov 11, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,4Nov 25, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 96,11Dec 2, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,18Dec 9, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralآذر 96,25Dec 16, 2017تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی 96,16Jan 6, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 96,23Jan 13, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralدی 96,30Jan 20, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن 96,12Feb 1, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 96,14Feb 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralبهمن 96,21Feb 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,5Feb 24, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSGeneralاسفند 96,12Mar 3, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,19Mar 10, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام
عصر دین و دانشIELTSAcademicاسفند 96,24Mar 15, 2018تهران950000نمایش سایتلینک ثبت نام