يك نمره ٩ از يك تسك كارد #1

1
734
IELTS Speaking questions

يك نمره ٩ از يك تسك كارد ديگر!

Talk about a restaurant you have gone to and enjoyed

You should say
Where it is located
what it looks like
what types of food are served
and explain why you liked and remembered this special restaurant

یک نمره 9 از یک تسك كارد دیگر!

تسک کارد  بالا را بخوانید: یک پارت دو بسیار معمول در اسپيكينگ آیلتس.

پاسخی که می شنوید توانسته در هر چهار فاکتور نمره کامل 9 را کسب نماید.

Icon

speaking sample part 2 band score 9#1 1.20 MB 2960 downloads

...

جملات روان و با مکث های حداقلی هستند و چند مکث کوتاه و “یک” تکرار شنیده می شود که چون طبیعی هستند و داوطلب به دنبال گرامر و واژگان نميگردد، چیزی از نمره کامل نمی کاهد.

حیطه وسیعی از کالوکیشن ها و ساختار های گرامری (مجهول، اینورژن…) بدون غلط ارائه شده است.

در بخش تلفظ هر سه فاکتور استرس، اینتونیشن و چانکینگ به طرز عالی رعایت شده است و زبان اول گوینده (فارسی) تاثیر صفر يا حداقلی در فهم ممتحن دارد.

پی نوشت
مثال هایی که در کانال و سایت میشنوید را با هم مقایسه کنید و توجه کنید که برای گرفتن نمره 9، راه ها، لهجه ها و دایره واژگانی و گرامری متفاوتی وجود دارد که همه آنها (برای 9) کاملاً قابل پذیرش هستند.

ما فقط به همین پارت نمره داده ایم که کاری غیر طبیعی است. در آیلتس عملکرد کلی داوطلب در هر سه بخش به صورت کلی ارزیابی می شود: اصلاً بعید نیست که داوطلبان در بخش های قبلی و بعدی عملکرد ضعيف تر و یا حتی بهتری داشته باشند.
باید خود را برای چهارده دقیقه بمباران سوالات ممتحن آماده نمود!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here