مهارت های اسکن کردن متن در ریدینگ

0
409
IELTS Reading
IELTS Reading

مهارت های اسکن کردن متن در ریدینگ

Scanning techniques

هنگام کامل کردن جمله ها باید لغات کلیدی جمله ای که قرار است کامل شود را در متن پیدا کنید.با توجه به متن زیر جمله ای که بعد از متن آمده است را کامل کنید.

راهنمایی:

لغت plastic bottles در جمله به شما کمک میکند تا مکان کلمه مورد نظر در متن را پیدا کنید.

عبارت  a new approach پارافریز شده عبارت one innovative solution  است.

حال با اطلاعات داده شده ادامه جمله را با یک کلمه بنویسید.

How house construction is solving pollution by plastic

Despite the West’s best effort to tackle the problem of plastic polluting the environment, plastic bottles, packaging and bags are still finding their way into the environment. One innovative solution to the problem is the use of plastic bottles filled with sand in Nigeria. The approach is attracting attention as an alternative source of building material with the added benefit of preventing plastic causing damage to the environment

 . ……………A new approach to house building is using plastic bottles filled with

 

The answer :   sand

مهارت های اسکن کردن متن در ریدینگ
Rate this post

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی