آخرین و جدیدترین سوالات رایتینگ تسک دو خرداد 96

0
940
IELTS Writing questions

آخرین و جدیدترین سوالات رایتینگ تسک دو جنرال و آکادمیک (شنبه 13 خرداد نود و شش)

در پایین  جدیدترین موضوعات تسک دو آکادمیک و جنرال مربوط به آزمون سوم جون ( سیزده خرداد) را مشاهده میکنید.
سوال آکادمیک کمی پیچیده تر به نظر می رسد و سوال جنرال متداول تر ( و نه لزوماً آسانتر).

تکلیف: همانند یک آیتم لیسنینگ یا ریدینگ، روی آنها کار کنید: عمیقا تحلیل کرده و زیر واژگان کلیدی خط بکشید(و تمامی آنها را در رایتینگ خود پوشش دهید) و سپس در فقط چهل دقیقه به آنها پاسخ دهید.

: Academic
Some countries have introduced a law that limits the number of hours an employer can ask an employee to work

? Why do you think this law has been introduced
? Is it a positive or a negative development

: General Training
Some people think that the main reason for making money is to enjoy the life now
Others,however, are of the opinion that the main reason to make money is providing for the future

. Discuss both views and give your own opinion

آخرین و جدیدترین سوالات رایتینگ تسک دو خرداد 96
Rate this post

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی