داغترین سوالات آیلتس اسپیکینگ این روزها

0
2241
ielts speaking

داغترین سوالات آیلتس اسپیکینگ این روزها

به سوال پارت دو ( تسک کارد) زیر دقت کنید. این از سوالاتی است که اکثر داوطلبان در مواجهه با آن، میگویند ایده ای ندارند! در حالی که با کمی تخیل و ایده پردازی، به راحتی می توان به آنها جواب داد.

Describe an occasion when you saw a lot of people smiling

: You should say

Where you were
who you were with
what has happened

And explain why you remember this occasion when people smiled

یک نمونه پاسخ با نمره ۹ به تسک کارد فوق!

پاسخی که می شنوید، در هر چهار فاکتور نمره دهی اسپیکینگ (روانی، تلفظ، واژگان و گرامر) نمره ۹ را کسب کرده است. البته باید توجه داشت که ما فقط به این پارت دو نمره داده‌ایم و در امتحان “تمامی عملکرد” شما در چهارده دقیقه و هر سه بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به تلفظ عالی و بی نقص، دایره واژگانی وسیع و پر اصطلاح، گرامر با دامنه وسیع دقت نمایید.
مکث هایی در fluency یا روان صحبت کردن وجود دارد که چون همگی مربوط به “محتوی” و نه گرامر و واژگان هستند، چیزی از نمره ۹ کسر نمیکنند.

فایل کمتر از سه دقیقه است و طبعاً، اگزمینر دقیقاً روی دو دقیقه داوطلب را متوقف نموده است که باز هم نمره‌ای از روانی پاسخ داوطلب نمی کاهد.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here