خواندن متن Reading و تشخیص موضوع از روی لغات مشترک

0
416
IELTS Reading
IELTS Reading

خواندن متن Reading و تشخیص موضوع از روی لغات مشترک

در متن لغاتی هستند که وجه اشتراکشان یک موضوع میباشد. شما با پیدا کردن آن لغات به آسانی میتوانید به موضوع پی ببرید. معمولا در یک پاراگراف ۷ تا ۱۰ لغت هستند که به موضوعی واحد اشاره میکنند.

لغات هر لیست را بخوانید و از بین سه گزینه موضوعی را که همه آنها به آن اشاره میکند حدس بزنید.

N1. airport, flight, weather, cost, frustration, missed appointments

A- The benefits of old age

B- The impact of weather conditions on air travel

C- How to maintain a healthy mind

N2. work, finished, relaxed, time, slow down, enjoyment, leisure, visit family

A- The impact of weather conditions on air travel

B- The benefits of old age

C- How to maintain a healthy mind

N3. physical, exercise, mental, games, chess, crosswords, reading, socializing, clubs

A- How to maintain a healthy mind

B- The impact of weather conditions on air travel

C- The benefits of old age

 

Answers

N1- the impact of weather conditions on air travel

N2- the benefits of old age

N3- how to maintain a healthy mind

خواندن متن Reading و تشخیص موضوع از روی لغات مشترک
Rate this post

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی